Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:  602 313 517
1. stupeň:  487 521 560
2. stupeň:  702 035 692
{FUNC getTitle() FUNC}

Školní metodik prevence

 

Školní metodik prevence Zuzana Wildová 
E-mail: wildova.zuzana@gmail.com

Konzultační hodiny: středa  12:45 - 13:30      Je také možné využít anonymní schránku důvěry na našem webu.

Konzultace lze samozřejmě po předchozí e-mailové domluvě přizpůsobit wink

 

Náplň činnosti školního metodika prevence

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a  poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

1. Metodické a koordinační činnost

  • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí,vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
  • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
  • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

2. Informační činnosti

  • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
  • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
  • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci).

3. Poradenské činnosti

  • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patalogického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
  • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

Užitečné webové stránky

www.drogy.net.cz

www.odrogach.cz

www.drogovaporadna.cz

www.drogy-info.cz

www.pobavme-se-o-alkoholu.cz

www.adiktologie.cz

www.kybersikana.eu

www.biotox.cz

www.dokurte.cz

www.alkoholik.cz

www.aids-hiv.cz

www.saferinternet.cz

www.minimalizacesikany.cz

www.modralinka.cz

www.linkabezpeci.cz

www.sikana.org